Polovina devadesátých let byla zajímavým obdobím, kdy byla alternativní scéna ještě tak nějak otevřená všem novým podnětům zvenčí a především ze Západu – ať již šlo o alternativní umění, hardcore nebo třeba graffiti. Kdekdo měl nutkavou potřebu něco dělat, takže vznikaly kapely různejch žánrů, umělecké projekty, squaty a všechno okolo. Když tehdy do Česka dorazily travellerske kmeny Spiral Tribe a MWC, Vox Populi a pak Bedlam, Plan B a další průkopníci free parties, měli jsme štěstí, že jsme mohli být přímo u toho. Nebo možná trochu smůlu, jak se to vezme;). 

Každopádně to jistě pár lidem více či méně změnilo život. Nějak přirozeně jsme s partou přátel chtěli tvořit něco podobného, začít mixovat vinyly s technem, dubem, junglem a dalšími styly, dělat dekorace, show s ohněm, stavět soundsystém, sochy ze železného odpadu, bydlet v autě, cestovat a dát lidem zadarmo hudbu, tanec, rituál a vše co k tomu patří, včetně psychedelického vytržení. A taky nebývalou možnost seberealizace. Každej se mohl podílet, uplatnit svůj kus talentu a přidat něco ze sebe do celé audiovizuální show. Bylo to něco jiného, než na co jsme byli zvyklí, mělo to svůj – do té doby mnohým skrytý – spirituální rozměr.

 A také to byla možnost vlastního vymezení vůči většinovému stylu. Vzhledem ke squatterskému a punkovému zázemí lidí, kteří se motali kolem CA od samého začátku, to bylo taky dostatečně rebelující, nezávislé a hlavně hodně divoké. CA organizoval free parties v létě na loukách, po zbytek roku ve squatech a alternativních doupatech po Praze a okolí, na prvních teknivalech v Hostomicích atd. 

V hudebním vývoji pomohla hlavně spolupráce s ostřílenými Djs z UK a jejich pražskou posse Technical Support. Vlastní, nezaměnitelný zvuk, který se dodnes proměňuje a vyvíjí přinesli do CA Psychospores a jejich live act. 

Djs jezdili do Berlína, Holandska a jinam pro tehdy v tuzemsku nesehnatelné desky s acid technem, hardtrance a hardtechnem. Většinou byly parties provázeny mnohdy velmi zběsilou fireshow, ke které jsme připravili několikrát i speciální performance v maskách, s pohyblivým lešením a bizarními loutkami.

 Nejlepší období ale přišlo, když jsme konečně vyrazili na cestu, protože ta byla naším hlavním cílem a tak jsme ve žlutém autobuse na přepravu koní a někdy i dalších autech vandrovali po štacích v Čechách a na počátku roku 2000 jsme se vydali za hranice – nejdřív do Berlína, pak do Francie, Itálie… Byl to fascinující zážitek, který jsme se v následujících letech pokoušeli opakovat. 

Když jsem později četl knihy Kena Keyseho a Toma Wolfa o Merry Pranksters (Veselí šprýmaři), musel jsem se smát, jak podobně šílené příhody se nám přihodily a jak podobně bláznivé nápady nás tehdy napadaly.

„Buď jsi v autobuse nebo v něm nejsi,“ to bylo Keseyho heslo často vzpomínané Luxzem Psychosporem, které je pro tehdejší dobu příznačné. Na cestách jsme porůznu strávili následujících několik let a ten kdo ví, o čem je tu řeč, si určitě uvědomuje, jak pestrý a dobrodružný život lze tímto způsobem prožít.

 Postupem času pochopitelně už nebylo vše tak idylické jako předtím, ať už šlo o dekadenci obřích francouzských teknivalů, kterých jsme se zúčastnili nebo o odvracenou tvář nejrůznějších traveller sites. Ale i tak jsme poznali spoustu zajímavých, podobně naladěných lidí a navíc nezávislý a svobodný život v pohybu. To bylo ono, to jsme hledali a nacházeli…

Jak běžel čas, náš kmen se atomizoval do mnoha různých zájmů a osobních priorit, už jsme nebyli společně v jednom koňském povoze, ale každý měl nějaký ten kutloch na kolech a byl svým způsobem soběstačný. Navíc squat Ladronka, naše dlouholetá základna, padl a už nebylo kam se vracet. Zatímco jeden ještě hrubě punkoval, další si našel práci, co ho bavila a jiný zase založil rodinu… 

Takže dnes je podoba Cirkusu Alien zcela přirozeně jiná, než kdysi. Ale potřeba mít přátele a společný projekt kdesi porad žije a nutí nás občas se sebrat a vyvinout nějakou aktivitu, kterou následují třeba i další nově příchozí.

The mid-1990s was an interesting period when the alternative scene was a sort of world open to new impulses from outside … from the West in particular – no matter it was alternative art, hardcore or for example graffiti. All and sundry had an urge to do something so they formed bands of various genres, created art projects, squats and all things around it. And when at that time travellers Spiral Tribe and MWC, Vox Populi and then Bedlam, Plan B and other initiators of free parties came to the Czech Republic we were lucky to witness it first-hand. 

Or maybe havin’ a little bit of bad luck … it depends;). Anyway, it definitely changed lives of some people more or less. Somehow naturally we with a bunch of friends wanted to create somethin’ similar, to start mixin’ vinyls with techno, dub, jungle and other styles, to make decorations, fireshows, to build sound systems, to make scrap metal sculptures, to live on wheels, to travel and to give people free music, dance, ritual and all the things around including the psychedelic trance. And also the unique opportunity for self-fulfilment. 

Everybody could take part in, use his/her piece of talent and to add somethin’ from him-/herself to the whole audio-visual show. It was somethin’ different than we were used to …. it had its – hidden for many until then – spiritual dimension. And also it was a possibility to define yourself against the majority style. And as the background of people around CA was rather squat and punk from the very beginning, it was also rebelling enough, independent and really very much wild. In summer CA organized free parties on meadows, during the rest of year in squats and alternative dens in Prague and around, at the first technivals in Hostomice etc.

 Notably collaboration with the old-hand DJs from UK and their Prague posse Technical Support contributed to the music development. Psychospores and their live act brought CA the own, unmistakable sound that keeps changin’ and developin’ until today. DJs went to Berlin, Holland and elsewhere for acid techno, hard trance and hard techno records which we couldn’t get here. 

There was usually a – often very wild – fireshow at the parties for which we had also prepared special performance in masks with mobile scaffolding and bizarre puppets several times. However, the best time was when we finally hit the road because that was what we generally wanted. And so we went by a yellow bus for horses and sometimes also by other cars from place to place in CZ and at the early of 2000 we went abroad – first to Berlin, then to France, Italy… It was fascinatin’ experience we tried to repeat in the following years. Later when I read books by Ken Keyse and Tom Wolf about Merry Pranksters I had to laugh what similar mad incidents had happened to us and what similar mad ideas had come to our mind.

“You’re either on the bus or off the bus,” that was Kesey’s motto often reminded by Luxz Psychospor, which was typical for that time. We spent several following years on the move and those who know what this is about certainly know how varied and adventurous life you can live in this way. However, of course, after some time everythin’ wasn’t as ideal as before no matter it was the decadence of the big French technivals we were at or the dark side of all sorts of the traveller sites. Anyway, we got to know a great lot of interesting people in the similar frame of mind … and what’s more an independent and free life on the move.

 That was the thing, that was what we looked for and found it … As time passed our tribe atomized into many different interests and personal priorities, we were no longer together on the same horse waggon but everybody had his/her ‘cubbyhole on wheels’ and was self-sufficient in a way. Besides the Ladronka squat – our long-time base – fell and there was no place to return. While one kept punkin’ rudely, the other found a job he enjoyed and the other started a family …. So naturally Cirkus Alien is different than in the past. However, the need to have friends and a common project keeps survivin’ somewhere and here and then it forces us to get our act together and do somethin’ that others, e.g. newcomers, follow.

La metà degli anni Novanta è stato un periodo interessante perché, in qualche modo, la scena alternativa era ancora aperta a tutti i nuovi stimoli esterni, in particolare a quelli che venivano dall’Occidente – sia che si trattasse di arte alternativa, hardocore oppure graffiti. Tutti sentivano l’impellente bisogno di fare qualcosa, e così nascevano i gruppi dei generi più disparati, i progetti artistici, le case occupate e tutto quello che ci girava intorno. Quando all’epoca arrivarono in Repubblica Ceca le tribù itineranti Spiral Tribe e MWC, Vox Populi e poi Bedlam, Plan B e agli altri precursori dei free parties avevamo avuto la fortuna di essere presenti. 

O forse un po’ la sfortuna, dipende dal punto di vista ;). Una cosa è certa: fu qualcosa che a un po’ di gente cambiò più o meno la vita. E così per me e per un gruppo di amici fu naturale desiderare creare qualcosa di simile, iniziando a mescolare il vinile con la tecno, il dub, il jungle e gli altri stili, e preparare le decorazioni, lo spettacolo con il fuoco, costruire il soundsystem, le statue con i rifiuti ferrosi, vivere in macchina, viaggiare e offrire gratuitamente alle persone la musica, il ballo, il rituale e tutto quanto connesso, compresa l’estasi psichedelica. 

Oltre che alla rara possibilità di realizzare se stessi. Tutti potevano partecipare mettendo all’opera il proprio talento e mettendo nell’intero spettacolo audiovisivo qualcosa di se stessi. Era qualcosa di diverso rispetto a quello cui eravamo abituati, aveva una sua dimensione spirituale che fino ad allora era rimasta nascosta. Ciò offriva anche la possibilità di prendere personalmente le distanze dallo stile predominante. Visto lo stile di vita squat e punk delle persone che sin dall’inizio circolavano intorno al CA, si trattava anche di qualcosa sufficientemente ribelle, indipendente e soprattutto selvaggio. 

In estate la CA organizzava free parties sui prati, il resto dell’anno negli squat e nelle tane alternative di Praga e dintorni, ai primi concerti tecno a Hostomice ecc. Per lo sviluppo musicale fu di aiuto soprattutto la collaborazione con gli agguerriti Djs dal Regno Unito e la loro posse praghese Technical Support. Hanno portato il loro sound inconfondibile, che oggi cambia e si sviluppa, nella CA Psychospores e nel loro live act. I Djs viaggiavano a Berlino, in Olanda e altrove alla ricerca dei dischi, qui introvabili, di acid techno, hardtrance e hardtechno. Spesso i parties erano accompagnati da spettacoli con il fuoco molto selvaggi per i quali più volte abbiamo preparato anche performance speciali con le maschere, con impalcature mobili e marionette bizzarre. 

Ma il periodo migliore iniziò quando partimmo finalmente in viaggio perché questo ero il nostro obiettivo principale, e così su un autobus giallo per il trasporto dei cavalli, e a volte anche su altre macchine, abbiamo girovagato i concerti della Repubblica Ceca e, all’inizio del 2000, abbiamo superato la frontiera – prima in direzione di Berlino, poi in Francia, Italia… Fu un inizio affascinante che abbiamo cercato di rivivere negli anni successivi. Quando poi lessi i libri di Ken Keyse e Tom Wolf sui Merry Pranksters (gli allegri burloni), mi feci grandi risate pensando a quanto erano folli le avventure che ci erano capitate e a quanto simili erano le idee pazze che ci venivano.

“O sei sull’autobus oppure non ci sei,”, questo era il motto, così tipico per quell’epoca, di Kesey ricordato spesso da Lux Psychospore. Trascorremmo in viaggio in vario modo gli anni successivi e chi sa di cosa sto parlando si rende sicuramente conto di quanto ricca e avventurosa fosse la vita che si poteva fare in questo modo. 

Con il tempo, però, le cose non erano più così idilliache come prima, sia che si trattasse della decadenza degli enormi teknival francesi, cui prendevamo parte, oppure dell’altra faccia dei più svariati traveller sites. Ma anche così abbiamo conosciuto un sacco di persone sintonizzate come noi oltre che una la vita indipendente e libera sempre in movimento. 

Questo era quello che cercavamo e che abbiamo trovato… Con il passare del tempo il nostro clan si è parcellizzato in vari interessi e priorità personali, non eravamo più insieme in una carrozza trainata da cavalli, ma ognuno aveva una qualche sua tana su ruote e così era in un certo modo indipendente. In più lo squat Ladronka, per tanti anni la nostra base, aveva chiuso e non avevamo più dove tornare… Pertanto la forma di Cirkus Alien oggi è completamente diversa rispetto ad allora. Ma, da qualche parte, il bisogno di avere degli amici e un progetto comune è ancora vivo e ci spinge, di tanto in tanto, a sviluppare qualche attività che magari seguiranno anche i nuovi arrivati.

Le milieu des années 90‘ était une période intéressante quand le milieu de la scène alternative était un monde ouvert aux nouvelles tendances….en provenance de l’ouest en particulier – peu importe s‘il s‘agit d’art alternative, hardcore ou par exemple graffiti. Quiconque eu un besoin urgent de s’exprimer artistiquement ont eu la chance de créer des choses tel: des squattes, des projets artistique etc….ou pas! Dans tous les cas ça a changé la vie de beaucoup de personnes parmi nous. A l‘époque certains travellers comme Spiral Tribe, MWC, Vox Populi, Plan B et pleins d‘autres de la „free party“ ont débarqués en tchèquie, on a eu beaucoup de chance de pouvoir y participer et en profiter. Ou peut être en peu mal chance ça dépend de point de vue :). Dans tout les cas ça a changé la vie de beaucoup de personnes parmi nous. Naturellement on a voulu créer un truc similaire avec la bande de potes. 

Commencer à mixer de la techno, dub, jungle et plein d‘autres styles, faire de la déco, fire shows,créer les sculptures en fer, habiter dans les camions, voyager et partager avec les gens gratuitement la musique.
Tout y était possible, tout le monde pouvait participer, partager son tallent et y ajouter sa touche personnelle dans toute cet show audiovisuelle. C’était vraiment diffèrent de ce qu‘on avait l‘habitude, avec une ambiance spirituelle (encore caché jusqu’à maintenant pour certains). C’était aussi la possibilité de se différencier contre le style de masse. L‘entourage des CA au tout début était principalement des gens du mouvement punk qui vivait pour la plupart en squatte, d‘ou ce coté rebel, alternatif et aussi bien sauvage.

L‘été CA organisait des free paties dans des champs, le reste de l‘année en squatte ou encore d‘autres lieux alternatifs dans Prague et ses environs ou encore les premiers festivals a Hostomice etc. Les différentes collaboration avec les djs expérimentés anglais et Technical support de Prague nous ont beaucoup aidé dans notre évolution musicale. C‘est Psychospores avec leur live act qui ont apportés aux CA leur propre identité musicale originale qui change et évolue jusqu‘aujourd‘hui.
A cette époque, les djs partaient souvent acheter des vinyles rares d‘acid techno, hardtrance et hardtechno á Berlin, aux Pays bas ou bien d‘autres endroits…
Nos soirées étaient souvent accompagnés des fireshows et des performances dans lesquelles on utilisait des costumes, échafaudage mobile ou encore des marionnettes étranges. Mais la meilleure époque était quand on prit la route car voyager était notre but principal. Alors on est parti à bord de notre bus jaune (initialement destiné aux transports de chevaux) parfois même accompagné d‘autres véhicules. On est d‘abord parti vadrouiller en tchèquie avant de quitter nos frontières des 2000. D‘abord à Berlin puis en France et enfin en Italie. C‘était une expérience fascinante, q‘on essayait de répéter tous les ans.

Quand plus tard j‘ai lu les bouquins de Ken Kesey et Tom Wolf – Marry Prankers, j ai beaucoup ri, car on avait énormément d‘anecdotes et d‘idées folles en commun.
¨ T‘es dans le bus ou tu n‘y est pas¨ – était une des phrase de Keysey souvent utilisée par Luxz Psychospores. Ça résumait bien l‘époque. On a passé plusieurs années ensuite sur les routes et pour ceux qui savent de quoi je parle, savent a quel point la vie peut être variée et remplie d‘aventures. Avec le temps ça devenait en peu moins idyllique entre autre de la décadence des tekos en France ou l‘on participait. Mais on a tout de même connu beaucoup de personnes intéressantes, sur la même longueur d‘onde et surtout une vie mouvementée, indépendante et libre. C‘était ça ce q‘on cherchait et ce q‘on a trouvé…Au bout d‘un moment, notre tribu s‘est divisé en plusieurs parties surtout du au fait que les intérêts personnel de certains avaient changé. 

On était plus dans le transport de chevaux en commun, tout le monde était devenu autonome. En plus, le squat Ladronka, notre base générale depuis de longues années, était fermée et on avait donc plus l‘endroit ou se réunir. Tandis que certains était encore cruellement dans le punk, d‘autres ont trouvés un travail ou fondés une famille, alors naturellement aujourd‘hui CA rassemble à autre chose qu‘avant. Mais le besoin d‘avoir des amis et des projet en commun existe toujours et nous pousse parfois à faire une activité qui peut être parfois épaulée par les nouveaux venus.